TERAPIA I REHABILITACJA DZIECIĘCA - WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Radolino - Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

 • Usprawnianie dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole
 • Wielospecjalistyczna, kompleksowa i skoordynowana pomoc dziecku
 • Stymulowanie rozwoju psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego
Radolino - Terapia sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej

 • Problemy z koncentracją uwagi
 • Nadpobudliwość ruchowa
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia mowy
 • Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
 • Nadwrażliwość/ niedowrażliwość sensoryczna
Radolino - Terapia ruchem

Terapia ruchem

 • Ocena profilu motorycznego dziecka
 • Wygaszanie przetrwałych odruchów tonicznych
 • Regulacja napięcia mięśniowego
 • Usprawnianie i doskonalenie reakcji posturalnych  i równoważnych
 • Wzmacnianie mięśni posturalnych
 • Budowanie świadomości i schematu własnego ciała oraz orientacji kierunkowo przestrzennej
 • Rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej, różnicowanie stron ciała
 • Rozwijanie funkcji wzrokowych
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Usprawnianie małej motoryki
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe

Rehabilitacja niemowląt, dzieci i młodzieży

Radolino - Neurorehabilitacja dzieci

Neurorehabilitacja dzieci

 • Mózgowe porażenie dziecięc
 • Zespoły genetyczne
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Porażenie splotu barkowego
 • Inne zaburzenia rozwoju ruchowego
Radolino - Rehabilitacja niemowląt

Rehabilitacja niemowląt

 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Asymetria ułożeniowa
 • Kręcz szyi
 • Wzmożone/obniżone napięcie mięśniowe
 • Dzieci przdwcześnie urodzone
 • Inne nieprawidłowści rozwojowe
Radolino - Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa

 • Usprawnianie po złamaniach i urazach ortopedycznych
 • Rehabilitacja przedoperacyjna i przedzabiegowa
Radolino - Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

 • Wady i zniekształcenia stóp
 • Koślawość/ szpotawość kolan
 • Skoliozy
 • Wady pleców / płaskie, okrągłe, itp ./
 • Zniekształcenia klatki piersiowej
 • Inne wady postawy
Radolino - Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

 • Wszechstronna stymulacja i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych oraz braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci
 • Eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych

Bardzo istotnym elementem terapii jest rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu

Radolino - Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

 • Konsultacje logopedyczne
 • Stymulowanie rozwoju mowy
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Terapia
Radolino - Terapia reki

Terapia ręki

Ćwiczenia opierają się na funkcjonalnym doskonaleniu ręki w aspekcie zaburzeń posturalnych i sensorycznych, w których:

 • Oddziałujemy całościowo wykorzystując zabawy i ćwiczenia ruchowe doskonalące dużą motorykę
 • Usprawniamy małą motorykę, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców
 • Dostarczamy wrażeń czucia powierzchniowego i głębokiego
 • Uczymy prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
 • Doskonalimy umiejętności samoobsługowe i grafomotoryczne
Radolino - Diagnoza rozwoju

Diagnoza rozwoju

Badanie narzędziem KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1-go miesiąca życia do końca 9-go roku życia.
Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.
 

Badanie narzędziem KOZE

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1-go miesiąca do końca 15-go roku życia.
Pozwalają na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.